Polityka prywatności

Polityka prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Sędkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fitoterapia Marcin Sędkowski adres głównej siedziby: Zdzieszulice Dolne 14C, 97-400 Bełchatów, NIP:7692230799, zwany dalej „Administratorem”.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?
Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: marcinsedkowski@gmail.com lub pod numerem telefonu: 531439061
Jeśli zamierzacie Państwo założyć konto oraz korzystać z naszych usług – zostaniecie
poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. W związku z tym, że złożenie
zamówienia lub założenie konta jest dobrowolne, również podanie przez Państwa danych osobowych ma dobrowolny charakter. Bez ich otrzymania nie będziemy jednak mieli możliwości zrealizowania na Państwa rzecz usług, w tym realizacji zamówień. Podanie danych osobowych jest niezbędne w związku z zawarciem umowy – realizacją Państwa zamówień i odpowiedzią na składane przez Państwa zapytania.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zakres przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, firmę, NIP, adres firmy.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i następuje:
1) w celu wykonania umów, których jesteście Państwo stroną lub w związku z zamiarem zawarcia tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), oraz
2) na tej podstawie, iż przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. na cele marketingu
bezpośredniego usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?
Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane, chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji następujących celów: ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Macie Państwo prawo do tego, aby zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, przenoszenia, aktualizacji w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem, oraz poprzez edycję danych konta, po zalogowaniu się na nie.

Możecie Państwo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym celu należy wysłać mail na adres: marcinsedkowski@gmail.com .

Możecie Państwo żądać od Administratora, aby przekazał zebrane dane innemu
administratorowi, wskazanemu przez Siebie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W celu realizacji zamówień, które u nas zostały złożone będziemy udostępniać (powierzać)

Państwa dane firmom dokonującym dostawy, w tym Poczcie Polskiej.
Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo udostępnionych przez Państwa danych osobowych, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.